چهارمحل از نگاه تصوير
نوشته شده در تاريخ برچسب:, توسط عبداله دليري سوسفي |

 

زمـسـتـان در پـايـيـز

15/08/1390

وقـتـي زمـسـتـان در پـايـيـز خـودنـمـايـي مـيـكـنـد

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

نوشته شده در تاريخ برچسب:چهارمحل رود شارشار لات, توسط عبداله دليري سوسفي |

 

تصاويري از رود شارشار (( * لات*  ))

عكس از امين دليري سوسفي

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

نوشته شده در تاريخ برچسب:, توسط عبداله دليري سوسفي |

 

امام زاده يوسف (ع)

 

 

 

 

 

 

 

نوشته شده در تاريخ برچسب:, توسط عبداله دليري سوسفي |

 

بهار  1390

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

نوشته شده در تاريخ برچسب:, توسط عبداله دليري سوسفي |

 

بهار 1390

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

نوشته شده در تاريخ برچسب:, توسط عبداله دليري سوسفي |

 

 درختان گردو

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

نوشته شده در تاريخ برچسب:, توسط عبداله دليري سوسفي |